Radongass – Hva er radon og hvor kommer det fra?

Airthings
juni 14, 2016

Hva er radongass?

Radongass er en radioaktiv gass som ikke kan sees, luktes eller smakes. Gassen produseres som et biprodukt når uran brytes ned. Den mest vanlige formen for radon har en halveringstid på 3.8 dager, som betyr at halvparten av gassen har blitt brutt ned til andre stoffer 3.8 dager etter at den formes. Radon er av de gassene med høyest tetthet, og fordi den er radioaktiv er den skadelig for helsen.

spectral lines of radon gasSpektrallinjene til radon

Radongass skilles ut fra uran etterhvert som de brytes ned til bly. Uran finnes i større mengder i jordskorpen. De har begge en svært lang halveringstid, noe som gjør at de vil være tilstede for millioner av år. Dette betyr at radon også kommer til å være tilstede i millioner av år (U.S. Public Health Service). Radon lager også radioaktive biprodukter når det brytes ned. Selv om radon er en gass, så er biproduktene faste stoffer som kan bindes til støvpartikkler i luften som kan pustes inn i lungene samt svelges via vannkilder (Mass.gov).

Radon er den eneste vanlige radioaktive gassen. Andre radioaktive materialer finnes i fast form og derfor kommer de fleste ikke i kontakt med dem. Radongass kommer fra bakken og beveger seg fritt noe som resulterer i at radon er den største kilden til radioaktiv eksponering for mennesker. Fordi radon kommer fra radioaktive stoffer i bakken kan radon også finnes i grunnvannet.

radon i periodesystemetRadon in periodesystemet

Radon har vist seg å ha en direkte sammenheng mellom lungekreft. På grunn av dette er radonnivåene en viktig del av luftkvaliteten til et hus eller bygg. Ifølge Kreftforeningen dør rundt 300 personer hvert år i Norge på grunn av lungekreft utløst av radon, ofte sammen med andre risikofaktorer. Radon er den største årsaken til lungekreft blant de som ikke røyker (EPA).

Radon måles i volum fordi det er en gass. To vanlige måleenheter for radon er «bequerel per kubikkmeter», som forkortes Bq/m3, og «picocurie per liter», som forkortes pCi/L. Den vanligste måleenheten verden over er Bq/m3, og pCi/L brukes primært i USA. 1 pCi/L tilsvarer 37 Bq/m3.

Oppdagelsen av radongass

Radon var først observert av vitenskapsmenn som utførte eksperimenter på radioaktive materialer slik som thorium og uran. Det ble observert at disse elementene hadde radioaktive felt rundt seg og at dette feltet mistet sin radioaktivitet etterhvert. Dette var hva vi i dag kjenner som radongass.

Farene ved radon var kjent før radon ble oppdaget. Gruvearbeidere ble ofte diagnostisert med en generell utmattelses-sykdom som ble sagt å komme fra gruvearbeidet. Sammenhengen mellom dårlig ventilasjon i gruver og denne sykdommen ble beskrevet så tidlig som 1530 (Roland Masse).

Siden den gang har gruver blitt påvist  radonnivåer i overkant av 1 million Bq/m3, eller 27,027  pCi/L. I Norge er man anbefalt av Statens Strålevern å gjøre aktive endringer på boligen sin dersom radonnivåene overgår 100 Bq/m3.

Først i 1984 ble det utført undersøkelser for å finne ut om radon kunne påvirke helse i boliger. Dette ble gjort etter at de fant høy radioaktivitet på en ansatt som jobbet ved en atomreaktor. Etter å ha undersøkt nøyere fant de at radioaktiviteten på denne mannen ikke kom fra atomreaktoren men fra forhøyede radonnivåer i hjemmet. Denne saken og publisiteten som fulgte med gjorde at den generelle befolkningen ble oppmerksomme på at radon i hjemmet kunne føre til radioaktiv eksponering (The Western Journal of Medicine).

Hvor kommer radon fra?

radon decay chainRadon kommer fra ulike bergarter som granitt, kalkstein og glimmerskifer. Jord har også små radioaktive partikler i seg som gir fra seg radon. Områder med lite stein har vanligvis veldig lite radon. Dette gjelder for eksempel over vann eller is. På den andre siden kan ekstreme konsentrasjoner på flere tusen Bq/m3 finnes i boliger (Environmental Management and Health).

Radon er et ledd i en kjede av radioaktiv nedbrytning som også inneholder uran og thorium. I en slik kjede blir et radioaktiv element til noe annet over tid. For eksempel blir uran til thorium, og thorium blir til radium som blir til radon.

Radonnivå

I 2009 anbefalte Verdens Helseorganisasjon en øvre grense på 100 Bq/m3 eller 2.7 pCi/L for radon i boliger. Å ha tiltak på dette nivået er ikke alltid mulig for alle land, så det ble også satt en sekundær grense på 300 Bq/m3 eller 8.1 pCi/L, som er ment å være en absolutt grense og tilsvarer ikke et anbefalt nivå. US EPA sier at hus med så lite som 74 Bq/m3 eller 2.0 pCi/L også burde tenke på tiltak. Den Europeiske Union og andre organisasjoner setter sine egne grenser. Statens Strålevern har satt sine anbefalinger til 100 Bq/m3 i tråd med Verdens Helseorganisasjon.

Radon i boliger er en risiko for ikke-røykere siden det var blitt vist en høyere risiko for lungekreft hos de som bor i hus med høyere radonnivåer. Risikoen kan være enda større for røykere siden røyking har synergistiske effekter med radon. Røyking gjør radon-eksponeringen verre enn den ville vært alene noe som gjør det enda mer sannsynlig at man utvikler lungekreft dersom man både røyker og er eksponert for radon i forhold til en av delene (The BMJ).

Radon og dets biprodukter kan ledes i vann, selv om dette fenomenet og dets implikasjoner for helse ikke har blitt grundig studert. En studie der vann med radon ble drukket ble foretatt i 1999 og viste en nær ikke signifikant helsepåvirkning (National Academies Press).

Vann som bærer radongass kan gi slipp på radongassen når den kommer i kontakt med luft. Å stimulere vann som bærer radon gjør at radongassen letter slippes ut i lufta. Dette inkluderer både varme og trykk. Disse effektene skjer i dusjen noe som gjør at en dusj er en måte radon kan komme inn i en bolig.

Hvordan teste for radon

Testing av radongass i hjemmet er anbefalt på grunn av tendensen radon har til å akkumulere seg inne i bygg samt at det kan føre til lungekreft (og mulig andre kreftformer som blodkreft). Testing for radon kan enkelt gjøres med en radonmålerMålingene burde utføres i minimum 2 måneder for å gi en god gjennomsnittsverdi på radonnivåene i et hus. For å få en indikasjon på nivået kan man gjøre en måling på 7 dager. Radon er som regel bare et problem i opp til andre etasje eller i kjellerleiligheter siden radonnivåene er lavere des høyere over bakken man befinner seg.

radonmålerEn moderne radonmåler

Kortere tester kan gi en god indikasjon på om man burde gjøre noe aktivt for å redusere radonnivåene i et hjem. Men de gir ikke en god indikasjon på gjennomsnittsnivåene. De som foretar kortere tester blir anbefalt å foreta flere tester for å se om nivåene forholder seg høye. Radonnivåene kan endre seg svært mye fra dag til dag og måned til måned. På vinteren er nivåene oftere høyere fordi man ofte varmer huset noe som kan føre til negativt trykk inne i boligen når varm luft stiger. I tillegg lufter man mindre om vinteren.

radonlevelmonthbymonthRadonnivåene fra måned til måned i en norsk husstand. Det er snittverdiene som er viktig for helsen.

For å redusere radonnivåene kan man installere ulike systemer som enten suger radongassen opp fra bakken under huset, øker lufttrykket inne i et hus, eller bedrer ventilasjonen. Et viktig poeng er at det å øke ventilasjonen fra innsiden av et hus til utsiden kan faktisk skape et negativt trykk inne i boligen noe som kan øke radonnivåene. Når man forsøker ulike måter å redusere radonnivåene er det viktig å fortsette å måle med en radonmåler for å se om systemet virker.

Kilder

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain